21 februar 2011

Overnatting i skuler

Det krevst ekstra sikringstiltak for overnatting i bygningar som det ikkje har permanent godkjenning for slik bruk.

Eigar/ brukar av det aktuelle brannobjektet er ansvarleg for overnattinga blir meldt til brannsjefen, i god tid før overnattinga skal skje. Skjema skal innsendast seinast 14 dagar før arrangementet.

I slike tilfelle skal brannvesenet vurdere brannfare og fastsetja kva for brannsikringstiltak som skal gjennomførast.
Forhold som vektleggast er rømmingsvegar, vakthald, slokkingsutstyr, instruksar og naudsynte opplysningar for å ta standpunkt til dette, må krevjast av arrangør. Det bør utarbeidast risikoanalyse for arrangementet. Dette bør gjerast i samråd med brannvernleiar/ dagleg leiar for objektet.
Kontroll kan gjennomførast viss det kan vera å ansjå det som naudsynt.

Når slike bygg nyttast til overnatting skal brannvesenet ha dokumentasjon på antal overnattande, samt namn og telefonnummer til ansvarlege personar for overnattinga. Det må vera forbod mot røyking o.a bruk av open eld i bygningen. Alle som oppheld seg i bygningen ,må gjerast kjent med rømmingsvegar, brannmeldare, interne instruksar og slokkeutstyrs plassering og bruk.
I tillegg skal det vera våken nattevakt ved overnatting på slike bygg.


Lovgrunnlag
Brann og ekslosjonsvernlova § 7 og Forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn § 3-6.

Søknad
Skjema for melding til brannvesenet om overnatting i skular og liknande.

Kontakt
Brannsjef: Atle Festervoll telefon 612 17021 eller mobil 9598 9941