Førebyggende

Brannførebyggande avdeling har som hovudmål å redusere talet på brannar og konsekvensen av desse gjennom eit godt informasjons-, saksbehandlings-, kontroll- og feiearbeid
  • Gjennomføre tilsyn og kontroll av bygg med spesielt stor risiko (særskilte brannobjekt)
  • Drive omfattande informasjons- og motivasjonsverksemd overfor allmennheita, via media, stands, Open brannstasjon, besøk på skoler, institusjonar osv.
  • Hjelpe til med å organisere kurs og øvingar i brannvern, for både private og kommunale verksemder. Godkjende instruktørar for kurs i varme arbeid
  • Bistå byggesaksbehandling for å sikre riktige branntekniske føresetnader i nye bygg. 
  • Saksbehandling etter brann- og eksplosjonsvernlova m/tilhøyrande forskrifter.
  • Salgsløyve for fyrverkeri

Hovudutfordringar

Hovudutfordringa i det brannførebyggande arbeidet vil framleis vere å påverke innføringa av internkontrollen i dei særskilde brannobjekt. Samstundes viser brannstatistikken at det er auking i omkomne og utbetalingane etter bustadbrannar. Avdelinga vil vere med på at denne utviklinga skal snu. Ein vikitg del for å oppnå dette, er å aktovt drive infromasjons- og motivasjonarbeid, for å skape gode haldningar hjå innbyggarane.

Lovgrunnlag


Kontakt
Brannsjef : Atle Festervoll    Tlf.  9598 9941 
Varabrannsjef/ Leiar førebyggande: Bjørn Bøye  4745 4691                    
Feiar: Bjørn Sverre Tengesdal   Tlf. 9598 9942
Branninspektør: Unni Merete Lund   Tlf 9598 9948